انکوباتور وسیله ای است برای نگهداری تخم ماهی قزل آلا تا با کمک سیستم و گردش آب مخصوص تخم ها تبدیل به نوزاد ماهی شوند.